Question

) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Trên cạnh BC lấy điểm N, gọi E và F theo thứ tự là hình chiếu của N lên AB, AC. Gọi D là trung điểm của BC. a) Chứng minh rằng 4 điểm A, E, F, F cũng thuộc một đường tròn. Xác định tâm 1 của đường tròn đó. b) Chứng minh rằng BN BD = BE BA.
Leave a Comment