) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Trên cạnh BC lấy điểm N, gọi E và F theo thứ tự là hình chiếu của N lên AB, AC. Gọi D là trung điểm

) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Trên cạnh BC lấy điểm N, gọi E và F theo thứ tự là hình chiếu của N lên AB, AC. Gọi D là trung điểm của BC. a) Chứng minh rằng 4 điểm A, E, F, F cũng thuộc một đường tròn. Xác định tâm 1 của đường tròn đó. b) Chứng minh rằng BN BD = BE BA.

0 thoughts on “) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Trên cạnh BC lấy điểm N, gọi E và F theo thứ tự là hình chiếu của N lên AB, AC. Gọi D là trung điểm”

 1. Đáp án:

   a) Vì E,F là hình chiếu của tamgiacABC

  => NF vuông góc AC, AFN= 90o, NE vuông góc với AB=> AEN = 90o

    Xét tứ giác AEFN, AEN+ AFN = 180

  => Tứ giác A, E, F, N nội tiếp đường tròn ( tứ giác có tổng 2 góc đối bằng 180o thì nội tiếp) 

  Đường kính AN, tâm là trung điểm AN

  b) Vì AN là đường trung tuyến trong tam giác cân => ANB= 90o

  Góc BAD và góc END chắn cung EN

  Xét tam giác BNE và tam giac BDA

  NEA= AND =90

  BAD = BNE

  => BNE đồng dạng BDA

  => BN/BE= BD/BA => BN*BD=BE*BA

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment