Cho tam giác đều ABC có cạnh AB = 5, H là trung điểm của BC. Tính |vectơ CA-HC| A. |Vectơ CA-HC|=5 căn 3 phần 2 B. |Vectơ CA-HC|= 5 C. |Vectơ CA-HC|=

Cho tam giác đều ABC có cạnh AB = 5, H là trung điểm của BC. Tính |vectơ CA-HC|
A. |Vectơ CA-HC|=5 căn 3 phần 2
B. |Vectơ CA-HC|= 5
C. |Vectơ CA-HC|= 5 căn 7 phần 4
D. |Vectơ CA-HC|= 5 căn 7 phần 2

0 thoughts on “Cho tam giác đều ABC có cạnh AB = 5, H là trung điểm của BC. Tính |vectơ CA-HC| A. |Vectơ CA-HC|=5 căn 3 phần 2 B. |Vectơ CA-HC|= 5 C. |Vectơ CA-HC|=”

Leave a Comment