Cho tam giac ABC. Tim M thoa : | vecto MA + vecto BC| = |vecto MC + vecto BC|

Cho tam giac ABC. Tim M thoa : | vecto MA + vecto BC| = |vecto MC + vecto BC|

0 thoughts on “Cho tam giac ABC. Tim M thoa : | vecto MA + vecto BC| = |vecto MC + vecto BC|”

 1. Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $|\vec{MA}+\vec{BC}|=|\vec{MC}+\vec{BC}|$
  $\to |\vec{MC}+\vec{CA}+\vec{BC}|=|\vec{MC}+\vec{BC}|$
  $\to |\vec{MC}+\vec{BA}|=|\vec{MC}+\vec{BC}|$

  $\to (|\vec{MC}+\vec{BA}|)^2=(|\vec{MC}+\vec{BC}|)^2$

  $\to (\vec{MC}+\vec{BA})^2=(\vec{MC}+\vec{BC})^2$

  $\to \vec{MC}^2+\vec{BA}^2+2\vec{MC}\cdot\vec{BA}=\vec{MC}^2+\vec{BC}^2+2\vec{MC}\cdot\vec{BC}$

  $\to MC^2+BA^2+2\vec{MC}\cdot\vec{BA}=MC^2+BC^2+2\vec{MC}\cdot\vec{BC}$

  $\to 2\vec{MC}\cdot\vec{BA}-2\vec{MC}\cdot\vec{BC}=BC^2-BA^2$

  $\to 2\vec{MC}(\vec{BA}-\vec{BC})=BC^2-BA^2$

  $\to 2\vec{MC}\cdot\vec{CA}=BC^2-BA^2$

  $\to 2\vec{MC}\cdot\vec{CA}\cdot\vec{CA}=(BC^2-BA^2)\vec{CA}$

  $\to 2\vec{MC}\cdot \vec{CA}^2=(BC^2-BA^2)\vec{CA}$

  $\to 2\vec{MC}\cdot CA^2=(BC^2-BA^2)\vec{CA}$

  $\to \vec{MC}=\dfrac{BC^2-AB^2}{2AC^2}\cdot \vec{CA}$

  $\to M\in AC,$ thỏa mãn $\vec{MC}=\dfrac{BC^2-AB^2}{2AC^2}\cdot \vec{CA}$

  Reply

Leave a Comment