Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC) có đường cao AH, trung tuyến AM. Lấy D, E đối xứng của A qua H, M. CMR: a) ABEC là hình bình hành b) BCED là hình thang

Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC) có đường cao AH, trung tuyến AM. Lấy D, E đối xứng của A qua H, M. CMR:
a) ABEC là hình bình hành
b) BCED là hình thang cân

Leave a Comment