Cho tam giác ABC , góc A = 50độ , góc C = 60độ . Trên nửa mặt pahwngr bờ AB chứa điểm C , vẽ tia Bx sao cho góc CBx = 70độ . Chứng mình Ac // Bx

Cho tam giác ABC , góc A = 50độ , góc C = 60độ . Trên nửa mặt pahwngr bờ AB chứa điểm C , vẽ tia Bx sao cho góc CBx = 70độ . Chứng mình Ac // Bx

0 thoughts on “Cho tam giác ABC , góc A = 50độ , góc C = 60độ . Trên nửa mặt pahwngr bờ AB chứa điểm C , vẽ tia Bx sao cho góc CBx = 70độ . Chứng mình Ac // Bx”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bạn tự vẽ hình nha.

  Xét $ΔABC$ có: $∠A+∠ABC+∠C=180^o$ (tổng 3 góc 1 tam giác)

  $⇒50^o+∠ABC+60^o=180^o$

  $⇒∠ABC=70^0=∠CBx$

  Mà 2 góc này ở vị trí so le trong.

  $⇒AC//Bx$ (đpcm)

  Reply

Leave a Comment