Cho tam giác ABC đều. Trên tia đối tia AB lấy điểm D, trên tia đối tia AC lấy điểm E sao cho AD=AE. Gọi M,N,P,Q thứ tự là trung điểm của BE, AD, AC, A

Cho tam giác ABC đều. Trên tia đối tia AB lấy điểm D, trên tia đối tia AC lấy điểm E sao cho AD=AE. Gọi M,N,P,Q thứ tự là trung điểm của BE, AD, AC, AB. Chứng minh a, BCDE là hình thang cân b, CNED là hình thang c, Tam giác MNP đều
Giúp mik vs
Mik cần cực gáp ak

Leave a Comment