cho tam giác AB cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD = AE a) So sánh ABD^ và ACE^ b) gọi I là giao điểm của BD và CE.

cho tam giác AB cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD = AE
a) So sánh ABD^ và ACE^
b) gọi I là giao điểm của BD và CE. Tam giác IBC là tam giác gì ? Vì sao?
giúp mình với ạ

0 thoughts on “cho tam giác AB cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD = AE a) So sánh ABD^ và ACE^ b) gọi I là giao điểm của BD và CE.”

 1. $\text{a) Xét ΔABD và ΔACE ta có:} $

  $\text{AB=AC(ΔABC cân tại A)}$

  $\text{Góc A là góc chung.}$

  $\text{AD=AE (gt)}$

  $\text{⇒ ΔABD=ΔACE(c-g-c)}$

  $\text{=> Góc ABD=góc ACE (2 góc tương ứng)}$

  $\text{b). Ta có: góc ABD + góc IBC = góc ABC}$

  $\text{ góc ACE + góc ICB = góc ACB}$

  $\text{Mà góc ABC = góc ACB (ΔABC cân tại A)}$

  $\text{góc ABD = góc ACE (cmt)}$

  $\text{=> Góc IBC = góc ICB}$

  $\text{=>Δ IBC cân tại I}$

   

  cho-tam-giac-ab-can-tai-a-lay-diem-d-thuoc-canh-ac-diem-e-thuoc-canh-ab-sao-cho-ad-ae-a-so-sanh

  Reply

Leave a Comment