Cho  MNQ có MM < NQ . Trên tia đối QN lấy điểm H sao cho QH = QN. Trên tia đối QM lấy điểm K sao cho QK = QM. Chứng minh  MNQ = 

Cho  MNQ có MM < NQ . Trên tia đối QN lấy điểm H sao cho QH = QN. Trên tia đối QM lấy điểm K sao cho QK = QM. Chứng minh  MNQ = 

0 thoughts on “Cho  MNQ có MM < NQ . Trên tia đối QN lấy điểm H sao cho QH = QN. Trên tia đối QM lấy điểm K sao cho QK = QM. Chứng minh  MNQ = ”

Leave a Comment