Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC. Gọi H là hình chiếu của B trên AE. Đường vuông góc với HD tại H cắt AB ở F. Chứng minh rằng: BE=BF

Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC. Gọi H là hình chiếu của B trên AE. Đường vuông góc với HD tại H cắt AB ở F. Chứng minh rằng: BE=BF

Leave a Comment