Cho hình vẽ biết góc A vuông, AB=30m, BC=50m, AC=40m, IK song song với BC, IH = 12m. a) Tính S hình tam giác ABC và S hình tam giác ABI. b) Tính S hìn

Cho hình vẽ biết góc A vuông, AB=30m, BC=50m, AC=40m, IK song song với BC, IH = 12m.
a) Tính S hình tam giác ABC và S hình tam giác ABI.
b) Tính S hình tam giác AIC và độ dài đoạn AI.
c) Tính S hình tam giác AIK
Pls Helpppp

0 thoughts on “Cho hình vẽ biết góc A vuông, AB=30m, BC=50m, AC=40m, IK song song với BC, IH = 12m. a) Tính S hình tam giác ABC và S hình tam giác ABI. b) Tính S hìn”

Leave a Comment