Cho hình thang cân ABCD , gọi M,N lần lượt là trung điểm của BD,AC. CM AB//MN

Cho hình thang cân ABCD , gọi M,N lần lượt là trung điểm của BD,AC. CM AB//MN

Leave a Comment