Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC), góc giữa SB và (ABC) là 60, tam giác ABC đều cạnh 3a. Tính thể tích khối chóp S.ABC

Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC), góc giữa SB và (ABC) là 60, tam giác ABC đều cạnh 3a. Tính thể tích khối chóp S.ABC

0 thoughts on “Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC), góc giữa SB và (ABC) là 60, tam giác ABC đều cạnh 3a. Tính thể tích khối chóp S.ABC”

 1. Đáp án:

  $V_{S.ABC} =  \dfrac{27a^3}{4}$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $∆ABC$ đều cạnh $3a$

  $\Rightarrow S_{ABC} = \dfrac{(3a)^2\sqrt3}{4} = \dfrac{9a^2\sqrt3}{4}$

  Mặt khác:

  $SA\perp (ABC)$

  $\Rightarrow \widehat{(SB;(ABC))} = \widehat{SBA} = 60^o$

  $\Rightarrow SA = AB\tan\widehat{SBA} = 3a.\tan60^o =3a\sqrt3$

  Ta được:

  $V_{S.ABC} = \dfrac{1}{3}S_{ABC}.SA = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{9a^2\sqrt3}{4}\cdot 3a\sqrt3 = \dfrac{27a^3}{4}$

  Reply

Leave a Comment