Cho hình bình hành ABCD có góc A =60°. Lấy hai điểm E,F thuộc AB và CD sao cho DE=CF. K là điểm đối xứng của F qua BC. Chứng minh EK//AB Giúp mk với ạ

Cho hình bình hành ABCD có góc A =60°. Lấy hai điểm E,F thuộc AB và CD sao cho DE=CF. K là điểm đối xứng của F qua BC. Chứng minh EK//AB
Giúp mk với ạ

Leave a Comment