Cho góc MON và NOP là hai góc kề bù. OE là tia phân giác của góc MON. Kẻ tia OF vuông góc với OE ( tia OF nằm trong góc NOP ). Chứng tỏ OF là tia phân

Cho góc MON và NOP là hai góc kề bù. OE là tia phân giác của góc MON. Kẻ tia OF vuông góc với OE ( tia OF nằm trong góc NOP ). Chứng tỏ OF là tia phân giác của góc NOP

Leave a Comment