Cho $\frac{a-7}{a+7}$ = $\frac{b-6}{b+6}$. Tính $\frac{a}{b}$ = ?

Cho $\frac{a-7}{a+7}$ = $\frac{b-6}{b+6}$. Tính $\frac{a}{b}$ = ?

0 thoughts on “Cho $\frac{a-7}{a+7}$ = $\frac{b-6}{b+6}$. Tính $\frac{a}{b}$ = ?”

 1. Cho bạn cách nhanh nhất

  Ta có : $\frac{a-7}{a+7}$ = $\frac{b-6}{b+6}$

          ⇒ $\frac{a-7}{b-6}$ = $\frac{a+7}{b+6}$

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau :

  ⇒ $\frac{a-7}{b-6}$ = $\frac{a+7}{b+6}$ = $\frac{a-7+a+7}{b-6+b+6}$ = $\frac{a-7-(a+7)}{b-6-(b+6)}$ = $\frac{12a}{14b}$ = $\frac{7}{6}$

  Vậy $\frac{a}{b}$ = $\frac{7}{6}$

  Cho mình câu trả lời hay nhất nha!

   

  Reply

Leave a Comment