Cho đường tròn (O), điểm A nằm trên đường tròn. Trên tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A, lấy các điểm B và C (A nằm giữa B và C). Kẻ các tiếp tuyến B

Cho đường tròn (O), điểm A nằm trên đường tròn. Trên tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A, lấy các điểm B và C (A nằm giữa B và C). Kẻ các tiếp tuyến BD, CE với đường tròn (O) (D và E khác A). Chứng minh rằng góc BOC + góc DAE =180˚

0 thoughts on “Cho đường tròn (O), điểm A nằm trên đường tròn. Trên tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A, lấy các điểm B và C (A nằm giữa B và C). Kẻ các tiếp tuyến B”

Leave a Comment