Cho dãy số A gồm N số nguyên a1,a2,…aN 1:Tính tổng các số chẵn trong dãy 2:Tính tổng các số hạng lớn hơn 3 trong dãy

Cho dãy số A gồm N số nguyên a1,a2,…aN
1:Tính tổng các số chẵn trong dãy
2:Tính tổng các số hạng lớn hơn 3 trong dãy

Leave a Comment