Cho chất lỏng thứ nhất và thứ hai có khối Iượng lần lượt là 10g và 7g. Khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất lớn hơn lượng riêng của chất lỏng thứ h

Cho chất lỏng thứ nhất và thứ hai có khối Iượng lần lượt là 10g và 7g. Khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất lớn hơn lượng riêng của chất lỏng thứ hai là 300 kg/m, Đem hai chất lỏng trên trộn vào nhau thì được hỗn hợp chất lỏng có khối lượng riêng là 850 kg/m3• Tính khối lượng riêng của m6i chất lỏng (Biết rằng thể tích của hỗn hợp chất lỏng bằng tổng thể tích của hai chất lỏng và khí hai chất lỏng trộn vào nhau thì không có phản phản ứng hóa học xảy ra).

0 thoughts on “Cho chất lỏng thứ nhất và thứ hai có khối Iượng lần lượt là 10g và 7g. Khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất lớn hơn lượng riêng của chất lỏng thứ h”

Leave a Comment