Cho c là đường thẳng vuông góc với 2 đường thẳng song song a và b. m là một đường thẳng tùy ý. Khẳng định nào sau đây là đúng? a) Nếu m vuông góc với

Cho c là đường thẳng vuông góc với 2 đường thẳng song song a và b. m là một đường thẳng tùy ý. Khẳng định nào sau đây là đúng?
a) Nếu m vuông góc với c thì m song song với a và b
b) Nếu m song song với c thì m vuông góc với a và b
c) Nếu m vuông góc với a thì m song song với c
d) Cả ba khẳng định trên đều đúng
Giải thích

Leave a Comment