Cho ∆ABC vuông tại A đường cao AH. Biết AC=8cm ,BC=10cm. Tính AB,BH,CH và AH Ai giải hộ mik vs nha????????????????????

Cho ∆ABC vuông tại A đường cao AH. Biết AC=8cm ,BC=10cm. Tính AB,BH,CH và AH
Ai giải hộ mik vs nha????????????????????

0 thoughts on “Cho ∆ABC vuông tại A đường cao AH. Biết AC=8cm ,BC=10cm. Tính AB,BH,CH và AH Ai giải hộ mik vs nha????????????????????”

 1. – Áp dụng định lý Pytago vào `ΔABC` vuông tại `A`, có:

  `AB^2 + AC^2 = BC^2`

  `⇒AB^2 = BC^2 – AC^2`

  `⇒AB = \sqrt{BC^2 -AC^2} = \sqrt{10^2 – 8^2} =\sqrt{36} = 6cm`

  – Xét `ΔABC` vuông tại `A`, đường cao `AH`, ta có:

  + `AB^2 = BH * BC`

  `⇒BH = (AB^2)/(BC) = (6^2)/10 = 3,6cm`

  `⇒CH = BC – BH = 10 – 3,6 = 6,4cm`

  + `AH * BC = AB* AC`

  `⇒AH = (AB*AC)/(BC) = (6*8)/10 = 4,8cm`

  Vậy `AB = 6cm`

       `BH = 3,6cm`

       `CH = 6,4cm`

       `AH = 4,8cm`

  Reply

Leave a Comment