Cho ABC gọi M là trung điểm của BC I là trung điểm của AM Tia BI cắt AC ở DQua M kẻ đường thẳng song song với BD cắt AC ở E CM a) AD=DE=EC b) ID

Cho ABC gọi M là trung điểm của BC I là trung điểm của AM Tia BI cắt AC ở DQua M kẻ đường thẳng song song với BD cắt AC ở E
CM a) AD=DE=EC
b) ID=1/4 BD

Leave a Comment