Cho ∆ABC có M là trung điểm cạnh AB.Gọi E thuộc cạnh AC sao cho AE = ¼ AC.Gọi N là giao điểm của ME và BC.Chứng mình rằng đường thẳng BN = ½ BC Giúp m

Cho ∆ABC có M là trung điểm cạnh AB.Gọi E thuộc cạnh AC sao cho AE = ¼ AC.Gọi N là giao điểm của ME và BC.Chứng mình rằng đường thẳng BN = ½ BC
Giúp mình với mình đang cần gấp

Leave a Comment