Cho 5 số: 1,3 ; 3,2 ; 2,1 ; 5,4 ; 2,3 Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể đc từ 4 trong 5 số trên (nếu có)

Cho 5 số:
1,3 ; 3,2 ; 2,1 ; 5,4 ; 2,3
Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể đc từ 4 trong 5 số trên (nếu có)

Leave a Comment