chỉ ra các ngoại tỉ và trung tỉ trong tỉ lệ thức sau và tích cửa các tích đó (-0,375):0,875= (-3,6):8,47

chỉ ra các ngoại tỉ và trung tỉ trong tỉ lệ thức sau và tích cửa các tích đó
(-0,375):0,875= (-3,6):8,47

0 thoughts on “chỉ ra các ngoại tỉ và trung tỉ trong tỉ lệ thức sau và tích cửa các tích đó (-0,375):0,875= (-3,6):8,47”

Leave a Comment