Question

chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích “Chị em Thuý Kiều”. Ghi rõ câu thơ nêu tác dụng(8 biện pháp tu từ)

Answers

  1. Các biện phát từ từ như : so sánh, nhân hóa, liệt kê, ước lẹ tượng trưng, ẩn dụ, hoán dụ, đảo ngữ, nói quá.

    Reply

Leave a Comment