Câu cuối :) CM : `(a + b)^2 >= 4ab`

Câu cuối 🙂
CM :
`(a + b)^2 >= 4ab`

0 thoughts on “Câu cuối :) CM : `(a + b)^2 >= 4ab`”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(a-b)^2>=0`

  `<=>a^2+b^2>=2ab`

  `<=>a^2+2ab+b^2>=4ab`

  `<=>(a+b)^2>=4ab(ĐPCM)`

  Dấu = xảy ra khi `a=b`

  Reply
 2. Đáp án:

  $(a+b)^2 ≥ 4ab$

  $⇒  a^2 + 2ab + b^2 ≥ 4ab$

  $⇒ a^2 + 2ab + b^2 – 4ab ≥ 0$

  $⇒ a^2 – 2ab + b^2$

  $⇔ (a-b)^2 ≥ 0$ (luôn đúng)

  $⇒$ $đ.p.c.m$.

   

  Reply

Leave a Comment