Câu 3: Phưong trinh tiếp tuyển của đồ thị hàm số: y=x3-3x+1 tại điểm có hoành độ = 1 có hệ số góc là k=? Cầu 4: Tim diểm cực tiểu của hàm số: y=-x2 +2

Câu 3: Phưong trinh tiếp tuyển của đồ thị hàm số: y=x3-3x+1 tại điểm có hoành độ = 1 có hệ số góc là k=?
Cầu 4: Tim diểm cực tiểu của hàm số: y=-x2 +2x-1?
Câu 5: Đồ thị của hàm số: y=x2-4/x-1 có mấy giao điểm với trục Ox ?
Câu 6: Tiệm cận đứng của đường cong : y=x+4/-x+6 có phương trình là?
Câu 7: Tìm phương trình tiếp tuyến (d) của (P): y=x2 +2x-3 biết (d) song song với trục Oy là : a. 2x-y + 4 =0
c. 2x +y -4 =0
b. y+4-0
d. Không có
câu 9: Cho hàm số: y= x+4/x-1 (C) Tich các khoảng cách từ diểm bất kỳ M(x0,y0) thuộc đến hai đuong tiem của (C) bằng: a: 1 b. 5 căn 2. c. 5. D. 2
Câu 10: Hàm số nào sau đây đồng biến trên các khoảng xác định của nó a. y=-10x+3 b. y = 2x c. y=-x – six d. y= tanx

0 thoughts on “Câu 3: Phưong trinh tiếp tuyển của đồ thị hàm số: y=x3-3x+1 tại điểm có hoành độ = 1 có hệ số góc là k=? Cầu 4: Tim diểm cực tiểu của hàm số: y=-x2 +2”

 1. Đáp án:

  Câu 3: $k=0$

  Câu 4: Không có điểm cực tiểu

  Câu 5: $2$ giao điểm

  Câu 6: $x=6$

  Câu 7: $4x-4y-13=0$

  Câu 9: $C$

  Câu 10: $B$

  Giải thích các bước giải:

  Câu 3:

  $y’=3x^2-3$

  $y'(1)=3.1-3=0$

  Vậy $k=0$

  Câu 4:

  $y’=-2x+2$

  $y’=0 ↔ x=1$

  Trên $(-∞;1), y’>0$

  Trên $(1;+∞), y'<0$

  $→ x=1$ là điểm cực đại của hàm số

  Vậy hàm số đã cho không có điểm cực tiểu

  Câu 5:

  Phương trình giao điểm:

  $\dfrac{x^2-4}{x-1}=0$

  $↔ x^2-4=0$

  $↔ x^2=4$

  $↔ x=±2$

  Vậy có tất cả hai giao điểm 

  Câu 6:

  Mẫu có nghiệm: $-x+6=0 ↔ x=6$

  Tử có nghiệm: $x+4=0 ↔ x=-4$

  Nghiệm của mẫu không trùng tử 

  $→ x=6$ là TCĐ của ĐTHS

  Câu 7:

  Phương trình trục $Oy$: $x=0$

  → Tiếp tuyến cần tìm có hệ số góc $k=1$

  $y’=2x+2$

  Vì hệ số góc $k=1$ nên $2x+2=1$

  $↔ x=-\dfrac{1}{2}$

  $→ y=-\dfrac{15}{4}$

  Phương trình tiếp tuyến:

  $y=x+\dfrac{1}{2}-\dfrac{15}{4}$

  hay $4x-4y-13=0$

  Câu 9:

  Gọi $M(-4;0)∈(C)$

  Tiệm cận đứng: $x=1$

  Tiệm cận ngang: $y=1$

  $d(M,Ox)=\dfrac{|-4-1|}{1}=5$

  $d(M,Oy)=\dfrac{|0-1|}{1}=1$

  Tích khoảng cách cần tính bằng: $5.1=5$

  Câu 10:

  Xét hàm số $y=2x$ có:

  TXĐ: $D=R$

  $y’=2>0$, $∀x∈\mathbb{R}$

  Vậy hàm số $y=2x$ đồng biến trên các khoảng xác định của nó.

  Reply

Leave a Comment