Câu 2: Tìm lời dẫn trong khổ thơ sau và cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp? a) Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài:

Câu 2:
Tìm lời dẫn trong khổ thơ sau và cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay
lời dẫn gián tiếp?
a)
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
cau-2-tim-loi-dan-trong-kho-tho-sau-va-cho-biet-do-la-loi-dan-truc-tiep-hay-loi-dan-gian-tiep-a

0 thoughts on “Câu 2: Tìm lời dẫn trong khổ thơ sau và cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp? a) Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài:”

  1. Lời dẫn : “ Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa rồng bay”( lời dẫn trực tiếp vì có dấu ngoặc kép)

    Reply
  2. câu tấm tắc ngợi khen tài là lời dẫn cho câu “Hoa tay thảo những nét    Như phượng múa rồng bay” 
    là lời dẫn trực tiếp

    Reply

Leave a Comment