Câu 1: Tính nhanh a) A=1+2+3+4+…+50 b) B=2+4+6+8…+50 c)C=1+3+5+7+…+99 d) D=2+5+8+11+…+98

Câu 1: Tính nhanh
a) A=1+2+3+4+…+50
b) B=2+4+6+8…+50
c)C=1+3+5+7+…+99
d) D=2+5+8+11+…+98

0 thoughts on “Câu 1: Tính nhanh a) A=1+2+3+4+…+50 b) B=2+4+6+8…+50 c)C=1+3+5+7+…+99 d) D=2+5+8+11+…+98”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) A=1+2+3+4+…+50

       Số số hạng của dãy số trên là: (50-1):1+1=50(số số hạng)

      A=(1+50).50:2

        = 51 . 50 : 2

        = 2550 : 2

        = 1275

  b) B=2+4+6+8…+50

     Số số hạng của dãy số trên là:

         (50-2):2+1 = 25(Số số hạng)

  => có 12 cặp

  B= (2+48).12 + 50

    = 50 . 12 + 50

    = 600 + 50

    = 650

  c)C=1+3+5+7+…+99

  số số hạng của dãy trên là:

  (99-1):2+1= 50

  C= (1+99).50:2

    = 100 . 50 : 2

    = 5000 : 2

    = 2500

  d) D=2+5+8+11+…+98

  số số hạng của dãy trên là:

   (98-2):3+1= 33(số số hạng)

  => dãy trên có 16 cặp

  D= (95+2).16 + 98

     = 97 . 16 + 98

     = 1552 +98

     = 1650

  Học tốt!

  Reply
 2. A=1+2+3+4+…+50

  A=(50+1)+(49+2)+…+(26+25)

  A=51+51+…+51

  A=51*25

  A=1275

  B=2+4+6+8…+50

  B=(50+2)+(48+4)+…+(28+24)+26

  B=52+52+…+52+26

  B=52*12+26

  B=650

  C=1+3+5+7+…+99

  C=(1+99)+(3+97)+…(49+51)

  C=100+10+…+100

  C=100*25

  C=2500

  Reply

Leave a Comment