Question

Câu 1: Xác định và gọi tên kiểu nhân hóa trong câu ca dao sau:
Núi cao chi lắm núi ơi
Núi che mặt trời chẳng thấy người thương
Câu 2: Chép lại chính xác 2 khổ thơ đầu trong bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ và nêu nội dung của bài thơ
Leave a Comment