Cần gấp bài 1 cảm ơn Cần gấpppppppppp

Cần gấp bài 1 cảm ơn
Cần gấpppppppppp
can-gap-bai-1-cam-on-can-gapppppppppp

0 thoughts on “Cần gấp bài 1 cảm ơn Cần gấpppppppppp”

 1. a) 24 – x : 5 = 3       

  =>x : 5 = 24 – 3                       

  =>x : 5 = 21

  =>x = 21 . 5

  =>x = 105

  b) 36 – 6 . (x + 4) = 12

  =>6 . (x + 4) = 36 – 12

  =>6 . (x + 4)=24

  =>x + 4=24 : 6

  =>x + 4 = 4

  =>x = 4 – 4

  =>x = 0

  c) 40 – (2x – 18) : 3= 28

  =>(2x – 18) : 3 = 40 – 28

  =>(2x – 18) : 3 = 12

  =>(2x – 18) = 12 . 3

  =>(2x – 18) = 36

  =>2x = 36 + 18

  =>2x = 54

  =>x = 54 : 2

  =>x= 27

  d) (2x – 1) : 3 = 2^4 + 3^2

  =>2x – 1 : 3 = 16 + 9

  =>(2x – 1) : 3=25

  =>2x – 1 = 25 . 3

  =>2x – 1 = 75

  =>2x = 75 + 1

  =>2x =76

  =>x = 76 ÷ 2

  =>x = 38

  g) (x – 4) . (x + 5)= 0

  =>x – 4 . x + 5 = 0

  =>x . (-4 + 5) = 0

  =>x . (-1) = 0

  =>x = 0 : (-1)

  =>x = 0

   

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: a. 24-x:5=3

                                              x:5=24-3

                                              x:5=21

                                              x=21×5

                                              x=105

  b. 36-6×(x+4)=12

           6×(x+4)=36-12

           6×(x+4)=24

                x+4=24÷6

                x+4=4

                x=4-4

                x=0

  f. (x-4)×(x-5)=0

  ⇒x-4=0(1) hoặc x+5=0(2)

  giải 1 ; x-4=0⇒x=0+4⇒x=4

  giải 2 ; x+5=0⇒x=0-5⇒x=-5

    Vậy x∈( 4 ; -5)

  c. 40-(2x-18)÷3=28

  (2x-18)÷3=40-28

  (2x-18)÷3=12

  (2x-18)=12×3

  (2x-18)=36

  2x=36+18

  2x=54

  x=54÷2

  x=27

  d.(2x-1)÷3=2^4+3²

  (2x-1)÷3=16+9

  (2x-1)÷3=25

  (2x-1)=25×3

  (2x-1)=75

  2x=75+1

  2x=76

  x=76÷2

  x=38

   

  Reply

Leave a Comment