Question

Cảm nhận chung của em về hình ảnh nhà vua Quang Trung Nguyễn Huệ trog hồi 14 hoàng lê nhất thống chí ? Viết câu chủ đề cho đoạn văn cảm nhận về nhân vật này
Leave a Comment