Các bạn làm cho mình câu 147 nhé

Các bạn làm cho mình câu 147 nhé
cac-ban-lam-cho-minh-cau-147-nhe

0 thoughts on “Các bạn làm cho mình câu 147 nhé”

 1. Đáp án:

  \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{2}\\x=-1\end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

   $5x^2.(2x-3)+(2x^2+3x+3).(3-2x)=6x^3-9x^2$

  $⇔5x^2.(2x-3)-(2x^2+3x+3).(2x-3)-3x^2.(2x-3)=0$

  $⇔(2x-3).(5x^2-2x^2-3x-3-3x^2)=0$

  $⇔(2x-3).(-3x-3)=0$

  $⇔\(\left[ \begin{array}{l}2x-3=0\\-3x-3=0\end{array} \right.\)$

  $⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{2}\\x=-1\end{array} \right.\)$

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `147,5x^2(2x-3)+(2x^2+3x+3)(3-2x)=6x^3-9x^2`

  `<=>5x^2(2x-3)-(2x-3)(2x^2+3x+3)-3x^2(2x-3)=0`

  `<=>(2x-3)(5x^2-2x^2-3x-3-3x^2)=0`

  `<=>(2x-3)(-3x-3)=0`

  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}2x-3=0\\-3x-3=0\end{array} \right.\)

  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=\dfrac{3}{2}\end{array} \right.\)

  Reply

Leave a Comment