Các bạn giúp mình nhé Bài 3 : Tìm số tự nhiên n , sao cho ( làm từng phần và nêu cách làm thật chi tiết ) a) ( 2n + 6 ) là B ( 2n – 1 ) b) 3n + 7

Các bạn giúp mình nhé
Bài 3 : Tìm số tự nhiên n , sao cho ( làm từng phần và nêu cách làm thật chi tiết )
a) ( 2n + 6 ) là B ( 2n – 1 )
b) 3n + 7 ∈ B ( n – 2 )
c) x – 2 ∈ Ư ( 2n + 3 )
d) n + 1 ∈ Ư ( n + 3 )

0 thoughts on “Các bạn giúp mình nhé Bài 3 : Tìm số tự nhiên n , sao cho ( làm từng phần và nêu cách làm thật chi tiết ) a) ( 2n + 6 ) là B ( 2n – 1 ) b) 3n + 7”

Leave a Comment