Các bạn cùng làm bài về nhà, bạn hồng làm xong trong 17 phút. Bạn mai làm xong bài trong ⅓ giờ. Hỏi bạn nào làm bài xong nhanh hơn ?

Các bạn cùng làm bài về nhà, bạn hồng làm xong trong 17 phút. Bạn mai làm xong bài trong ⅓ giờ. Hỏi bạn nào làm bài xong nhanh hơn ?

0 thoughts on “Các bạn cùng làm bài về nhà, bạn hồng làm xong trong 17 phút. Bạn mai làm xong bài trong ⅓ giờ. Hỏi bạn nào làm bài xong nhanh hơn ?”

 1. $\dfrac{1}{3}h=\dfrac{1}{3}.60’=20’$

  Ta thấy: thời gian làm trong $17’$ sẽ nhanh hơn so với $20’$

  $→$ Hồng làm nhanh hơn Mai

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi `1/3h=20` phút

  Vì `17` phút `< 20` phút nên bạn Hồng làm nhanh hơn

  Reply

Leave a Comment