bạn giúp mình vẽ hình cho2 đường tròn (o;r) và(o’;r’)cắt nhau tại A và B qua Aker đường thẳng d bất kỳ cắt o tại M và cắt (o’) tại

bạn giúp mình vẽ hình
cho2 đường tròn (o;r) và(o’;r’)cắt nhau tại A và B qua Aker đường thẳng d bất kỳ cắt o tại M và cắt (o’) tại N gọi E,F là trung điểm của AM và AN đoạn thẳng oo’ cắt o tại k

0 thoughts on “bạn giúp mình vẽ hình cho2 đường tròn (o;r) và(o’;r’)cắt nhau tại A và B qua Aker đường thẳng d bất kỳ cắt o tại M và cắt (o’) tại”

Leave a Comment