bài 2 : Cho AB = 3cm , AC = 6 cm vẽ các đường trung trực của 2 đoạn thẳng trên

bài 2 : Cho AB = 3cm , AC = 6 cm
vẽ các đường trung trực của 2 đoạn thẳng trên

0 thoughts on “bài 2 : Cho AB = 3cm , AC = 6 cm vẽ các đường trung trực của 2 đoạn thẳng trên”

Leave a Comment