Bài 1 : Trong một phép chia số bị chia bằng 85 , số dư bằng 10 . Tìm số chia và Thương ( Nêu cách làm thật chi tiết )

Bài 1 : Trong một phép chia số bị chia bằng 85 , số dư bằng 10 . Tìm số chia và Thương ( Nêu cách làm thật chi tiết )

0 thoughts on “Bài 1 : Trong một phép chia số bị chia bằng 85 , số dư bằng 10 . Tìm số chia và Thương ( Nêu cách làm thật chi tiết )”

 1. $\text{Ta có :}$

  $\text{số bị chia = số chia x thương + số dư}$

  $\text{=> 85 = số chia x thương + 10}$

  $\text{=> số chia x thương = 85 – 10 = 75} $

  $\text{=> = 1 x 75 = 3 x 25 = 5 x 15 = 15 x 5 = 25 x 3 = 75 x 1}$

  $\text{Vì số chia luôn lớn hơn số dư => số chia > 10}$

  $\text{=> số chia = 75; 25; 15}$

  $\text{Và thương = 1; 3; 5}$

  $\text{Vậy ta tìm được :(số chia ; thương )=( 75;1 )=( 25;3)=( 15; 5 )}$

  $\text{This is his presentation of chanhannho9509}$

  $\text{send to you}$

   

  Reply

Leave a Comment