bài 1:tính(hợp lý nếu có) A)5mũ3nhân23-5mũ3nhân18 B)200:{250:[450-(4nhân5mũ3-2mũ2nhân25)]} C)(20nhân2mũ4+12nhân2mũ4+12nhân2mũ4-48nhân2mũ2):8mũ2 bài2:t

bài 1:tính(hợp lý nếu có) A)5mũ3nhân23-5mũ3nhân18 B)200:{250:[450-(4nhân5mũ3-2mũ2nhân25)]} C)(20nhân2mũ4+12nhân2mũ4+12nhân2mũ4-48nhân2mũ2):8mũ2 bài2:tìm x biết: a)1027-4nhânx=175 B)720:[41nhân(2nhânx-5)]=2mũ3nhân5

0 thoughts on “bài 1:tính(hợp lý nếu có) A)5mũ3nhân23-5mũ3nhân18 B)200:{250:[450-(4nhân5mũ3-2mũ2nhân25)]} C)(20nhân2mũ4+12nhân2mũ4+12nhân2mũ4-48nhân2mũ2):8mũ2 bài2:t”

 1. bài 1

  a,5³×23-5³×18

  =5³×(23-18)

  =5³×5

  =$5^{4}$ 

  b,200:{250:[450-(4×5³-2²×25)]}

  =200:{250:[450-(4×125-4×25)]}

  =200:{250:[450-(4×(125-25))]}

  =200:{250:[450-(4×100)]}

  =200:[250:(450-400)]

  =200:(250:50)

  =200:5

  =40

  c,(20×$2^{4}$ +12×$2^{4}$ +12×$2^{4}$):8²

   =2×2×2×2×(20+12+12):8²

  =16×44:72

  =704:64

  =11

  bài 2

  a,1027-4×x=175

  4×x=1027-175

  4×x=852

  x=852:4

  x=13

  b,720:[41×(2×x-5)]=2³×5

  720:[41×(2×x-5)]=8×5

  720:[41×(2×x-5)]=40

  41×(2×x-5)=720:40

  41×(2×x-5)=18

  2×x-5=18:41

  2×x-5=$\frac{18}{41}$ 

  2×x=$\frac{18}{41}$ +5

  2×x=$\frac{223}{41}$ 

  x=$\frac{223}{41}$:2

  x=$\frac{223}{82}$ 

                            XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT

  Reply
 2. Đáp án:

   có gì ko hiểu thì cứ hỏi lại nhá , mình sẽ giảng lại . Vote 5 sao và trả lời hay nhất giúp mình nhé !~

  Giải thích các bước giải:

   A) 5^3 x 23 – 5^3 x 18
  = 5^3 x ( 23-18 )

  =5^3 x 5 

  = 5^4 

  = 625

  B ) 200 : { 250 : [ 450 – (4 x  5^3 – 2^2 x 25 )]}

  = 200 : { 250 : [ 450 – ( 4 x 125 – 4 x25 )]}

  = 200 : { 250 : [ 450 – ( 500-100 )]}

  = 200 : { 250 : [ 450 x 400 ]}

  =200 : { 250 : 180000 }

  = 200 : 1/1200

  = 240000

  C) ( 20 x 2^4 + 12 x 2^4 + 12 x 2^4 – 48 x 2^2 ) : 8^2

  = [ ( 20 + 12 + 12 ) x 2^4 ] – (48 x 2^2) : 64

  = [ 44 x 16 ] – ( 48 x 4 ) : 64

  =  704 – 192 : 64

  =704 – 3

  = 701

  bài 2 : 
  a) 1027 -4 nhân x = 175 

   4x = 1027 -175

  4x = 852

  x = 852 : 4 

  x = 213

  vậy x = 213

  b) 720 : [ 41 x (2 nhân x – 5)] = 2^3 x 5

   720 : [ 41 x (2x – 5)] = 8 x 5

  720 : [ 41 x (2x – 5)] = 40

  41 x ( 2x-5) = 720 : 40 

  41 x ( 2x -5 ) = 18

  2x -5 = 18 : 41 = 18 phần 41

  2x = 18 phần 41 + 5

  2x = 223 phần 41

  x = 223 phần 82

  vậy x =  223 phần 82

  Reply

Leave a Comment