Bài 1: Tìm gạch chân các tính từ, danh từ trong các câu sau: a, Sáng sớm, trời quang hẳn ra. b, Đêm qua, một bàn tay nào đã giội rửa vòm trời sạch bón

Bài 1: Tìm gạch chân các tính từ, danh từ trong các câu sau:
a, Sáng sớm, trời quang hẳn ra.
b, Đêm qua, một bàn tay nào đã giội rửa vòm trời sạch bóng.
c, Màu mây xám đã nhường chỗ cho một màu trắng phớt xanh.
d, Phía trên dải đê, ai đã ném lên bốn năm mảng mây màu hồng to tướng
Bài 2: Xác định từ loại của các từ trong ngoặc trong các câu sau: ( anh hùng )
a, Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc (anh hùng).
b, Một trong những phẩm chất tốt đẹp của họ là (anh hùng).
c, Họ đã (anh hùng) chống lại bọn giặc và bè lũ tay sai.
d, Ngày mai em đi nhờ xe (anh hùng) để đi học.
Giúp mình với

0 thoughts on “Bài 1: Tìm gạch chân các tính từ, danh từ trong các câu sau: a, Sáng sớm, trời quang hẳn ra. b, Đêm qua, một bàn tay nào đã giội rửa vòm trời sạch bón”

 1. Bài 1 :

  a) Danh từ : trời 

       Tính từ : quang

  b) Danh từ: một bàn tay

       Tính từ : sạch bóng

  c) Danh từ : màu mây

      Tính từ: xám , màu trắng phớt xanh

  d) Danh từ :ai , mảng mây

       Tính từ:màu hồng , to tướng

  Bài 2  :

  a) danh từ 

  b) tính từ

  c) động từ 

  d) danh từ

  Vote 5* và xin hay nhất nha

  Reply

Leave a Comment