Bài 1: a,Tính hợp lý: (1/39-1/6-1/51)/(1/8-1/52+1/68) : 31/6 b,Tìm x biết: (|x|-1/8).(-1/8)^5=(1/8)^7 Giúp e với ạ

Bài 1: a,Tính hợp lý: (1/39-1/6-1/51)/(1/8-1/52+1/68) : 31/6
b,Tìm x biết: (|x|-1/8).(-1/8)^5=(1/8)^7
Giúp e với ạ

Leave a Comment