bài 1 : a) Có bn số có 3 chữ số ( làm theo cách dãy số cách đều ) làm chi tiết phep tính ra nhá b) Có bn số có 3 chữ số mà trong mỗi số không có chữ s

bài 1 :
a) Có bn số có 3 chữ số ( làm theo cách dãy số cách đều ) làm chi tiết phep tính ra nhá
b) Có bn số có 3 chữ số mà trong mỗi số không có chữ số 3 nào cả
c) Có bn số có 3 chữ số mà trong mỗi số có ít nhất một chữ số 3

Leave a Comment