Bài 1: 24 người dự định làm xong 1 công việc sau 8 ngày.Hỏi 32 người như thế thìhoàn thành công việc đó sớm hơn dự định bao nhiêu ngày?

Bài 1: 24 người dự định làm xong 1 công việc sau 8 ngày.Hỏi 32 người như thế thìhoàn thành công việc đó sớm hơn dự định bao nhiêu ngày?

0 thoughts on “Bài 1: 24 người dự định làm xong 1 công việc sau 8 ngày.Hỏi 32 người như thế thìhoàn thành công việc đó sớm hơn dự định bao nhiêu ngày?”

 1. Tóm tắt:

  $\text{24 người: 8 ngày.}$

  $\text{32 người: … ngày?}$

  Bài làm:

  $\text{Số ngày một người dự định làm xong công việc đó là:}$

  $\text{24 × 8 = 192 (ngày).}$

  $\text{Số ngày 32 người dự định làm xong công việc đó là:}$

  $\text{192 ÷ 32 = 6 (ngày).}$

  Đáp số:

  $\text{6 ngày.}$

  Reply

Leave a Comment