bài 1 1, tìm snt p sao cho : 2p +1 và 2p+5 là số nguyên tố 2, tìm 2 SNT x,y sao cho : 5y4 – 5 =3x^2

bài 1
1, tìm snt p sao cho : 2p +1 và 2p+5 là số nguyên tố
2, tìm 2 SNT x,y sao cho : 5y4 – 5 =3x^2

Leave a Comment