Xác định vế các câu ghép và cho biết chúng thuộc loại câu ghép gì? a, Thỉnh thoảng, không có việc làm lão bắt rận cho nó hay đem nó ra ao tắm. b, Thỉn

Xác định vế các câu ghép và cho biết chúng thuộc loại câu ghép gì?
a, Thỉnh thoảng, không có việc làm lão bắt rận cho nó hay đem nó ra ao tắm.
b, Thỉnh thoảng, chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên.
c, Huế nổi tiếng với những món ăn mà chỉ riêng Huế mới có.
d, Giun đất dùng để chăn nuôi gia súc, người ta có thể ăn giun đất vì nó có 70% lượng đạm trong cơ thể.
e, Từ đèo Hải Vân mây phủ, mọi người đều trông thấy rất rõ.
f, Nơi chúng em đứng, em nghe thấy tiếng sóng biển rì rào.
g, Hắn làm nghề ăn trộm nên hắn không ưa gì lão Hạc.

0 thoughts on “Xác định vế các câu ghép và cho biết chúng thuộc loại câu ghép gì? a, Thỉnh thoảng, không có việc làm lão bắt rận cho nó hay đem nó ra ao tắm. b, Thỉn”

 1. Mình thấy mấy câu kia không phải là câu ghép,riêng 2 câu này mưới là hai câu ghép nhé

  d, Giun đất dùng để chăn nuôi gia súc, người ta có thể ăn giun đất vì có 70% lượng đạm trong cơ thể

  Giun đất là chủ ngữ 1,người ta là chủ ngữ 2,nó là chủ ngữ 3, dùng để chăn nuôi gia súc là vị ngữ 1,  có thể ăn giun đất vì nó có 70% lượng đạm trong cơ thể là vị ngữ 2,có 70% lượng đạm trong cơ thể là vị ngữ 3

  Hắn làm nghề ăn trộm nên hắn không ưa gì lão Hạc

  Hắn là vị ngữ 1,hắn là vị ngữ 2, và làm nghề ăn trộm là vị ngữ 1,không ưa gì lão hạc là vị ngữ 2

  D,câu ghép chuỗi vì nó có 3 chủ ngữ,3 vị ngữ

  g là câu ghép này có ý nghãi nhân và quả

  ,a, Thỉnh thoảng, không có việc làm lão bắt rận cho nó hay đem nó ra ao tắm.

  Chủ ngữ 1 bị khuyết,chũ ngữ 2 lão,vị ngữ 1 không có việc làm,vị ngữ 2, bắt rận cho nó hay đem nó ra ao tắm

  b, Thỉnh thoảng, chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên.

  Chủ ngữ đầu bị khuyết,chũ ngữ 2 là anh,vị ngữ 1 chống ta xuống phản,vị ngữ 2 là vừa rên vừa ngỏng đầu lên

  c, Huếnổi tiếng với những món ăn mà chỉ riêng Huếmới có.

  Chủ ngữ 1 và 2 đều là huế,vị ngữ 1 là nổi tiếng với những món ăn,vị ngữ 2 mới có

  e, Từ đèo Hải Vân mây phủ, mọi người đều trông thấy rất rõ.

  Chủ ngữ 1 là Hải Vân,chủ ngữ 2 là mọi người,vị ngữ 1 là mây phủ,vị ngữ 2 là trông thấy rất rõ

  f, Nơi chúng em đứng, em nghe thấy tiếng sóng biển rì rào.

  Chủ ngữ 1 là chúng em,chủ ngữu 2 là em,vị ngữ 1 là đứng,vị ngữ 2 là nghe thấy tiếng sóng biển rì rào

  Câu a,b là câu ghép khuyết chủ ngữ

  câu c là một câu ghép có sử dụng quan hệ từ

  câu e và f là một câu ghép bình thường

  Reply

Leave a Comment