Xác định từ ghép đăng lập từ những nhóm từ sau(chọn câu đúng) A.Đồi thông,đồi cây,đồi núi,đồi cỏ B.sạc sẽ,ấm áp,đông đủ,dễ dàng C.mệt mõi,đo,đỏ,dễ dàn

Xác định từ ghép đăng lập từ những nhóm từ sau(chọn câu đúng)
A.Đồi thông,đồi cây,đồi núi,đồi cỏ
B.sạc sẽ,ấm áp,đông đủ,dễ dàng
C.mệt mõi,đo,đỏ,dễ dàng,ấm áp

0 thoughts on “Xác định từ ghép đăng lập từ những nhóm từ sau(chọn câu đúng) A.Đồi thông,đồi cây,đồi núi,đồi cỏ B.sạc sẽ,ấm áp,đông đủ,dễ dàng C.mệt mõi,đo,đỏ,dễ dàn”

  1. Chọn A

    Vì dựa vào khái niệm câu ghép ta thấy trong mỗi Từ trong từng cụm từ trong A đều có nghĩa và chúng có quan hệ nghĩa với nhau.

    Reply
  2. Từ ghép đẳng lập : A, Đồi thông, đồi cây, đồi núi, đồi cỏ

    Giải thích : Vì cả hai từ trong cụm từ đều có nghĩa đang chỉ về một điều gì đó

    Reply

Leave a Comment