Xác định hàm số y=ax+b trong mỗi trường hợp sau: a) Khi a=√3, đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -√3 b) Khi a= -5 , đồ thị hàm số

Xác định hàm số y=ax+b trong mỗi trường hợp sau:
a) Khi a=√3, đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -√3
b) Khi a= -5 , đồ thị hàm số đi qua điểm A(-2;3)
c) Đồ thị hàm số đi qua hai điểm M(1;3) và N(-2;6)
d) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y=√7x và đi qua điểm (1;7+√7)

Leave a Comment