A=4+4mũ2+…….+4mũ24

A=4+4mũ2+…….+4mũ24

0 thoughts on “A=4+4mũ2+…….+4mũ24”

 1. A=4+`4^2`+…….+`4^24`

  4A = `4^2`+ `4^3` +…….+`4^25`

  4A – A = (`4^2`+ `4^3` +…….+`4^25`) – (4+`4^2`+…….+`4^24`)

  3A = `4^25` – 4

  A = `(4^25-4)/3`

  XIN HAY NHẤT Ạ

   

  Reply
 2. Đáp án:

   A=(4^26-4):7

  Giải thích các bước giải:

   A=4+4^2+…+4^24

  4^2.A=4^2+4^4+4^6+…+4^26

  8A-A=(4^2+4^4+4^6+4^26)

           -(4+4^2+…+4^24)

  7A=4^26-4

  ⇒A=(4^26-4):7

  Cho mk ctlhn

  Reply

Leave a Comment