a) 3x=2y,7y=5z và x-y+z=32 b) x/2=y/3 và x.y=54 c) x-1/2 = y-2/3 = z-3/4 và 2x+3y-z=50 d) x/y = 7/3 và 5x-2y=87 e) x/19=y/21 và 2x-y=34

a) 3x=2y,7y=5z và x-y+z=32
b) x/2=y/3 và x.y=54
c) x-1/2 = y-2/3 = z-3/4 và 2x+3y-z=50
d) x/y = 7/3 và 5x-2y=87
e) x/19=y/21 và 2x-y=34

0 thoughts on “a) 3x=2y,7y=5z và x-y+z=32 b) x/2=y/3 và x.y=54 c) x-1/2 = y-2/3 = z-3/4 và 2x+3y-z=50 d) x/y = 7/3 và 5x-2y=87 e) x/19=y/21 và 2x-y=34”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích cá bước giải:

  Toán Học· Lớp

  a) 3x=2y,7y=5z và x-y+z=32 b) x/2=y/3 và x.y=54 c) x-1/2 = y-2/3 = z-3/4 và 2x+3y-z=50 d) x/y = 7/3 và 5x-2y=87 e) x/19=y/21 và 2x-y=34

  Reply
 2. `a) 3x=2y => x/2=y/3 => x/10=y/15`

  `7y=5z => y/5=z/7 => y/15=z/21`

  `=> x/10=y/15=z/21`

  `=(x-y+z)/(10-15+21)`

  `=32/16`

  `=2`

  `=> x=20; y=30; z=42`

  b) đặt `x/2=y/3=t`

  `=> x=2t; y=3t`

  Thay vào `xy=54`

  `=> 2t.3t=54`

  `=> 6t^2=54`

  `=> t^2=54:6=9`

  `=> t=±3`

  Khi `t=3 => x=6; y=9`

  Khi `t=-3 => x=-6; y=-9`

  c)

  \(\frac{{x – 1}}{2} = \frac{{y – 2}}{3} = \frac{{z – 3}}{4}\) và \(2x + 3y – z = 50\)

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\frac{{x – 1}}{2} = \frac{{y – 2}}{3} = \frac{{z – 3}}{4} = \frac{{2\left( {x – 1} \right) + 3\left( {y – 2} \right) – \left( {z – 3} \right)}}{{2.2 + 3.3 – 4}}\\ = \frac{{2x – 2 + 3y – 6 – z + 3}}{{4 + 9 – 4}} = \frac{{2x + 3y – z – 5}}{9}\\ = \frac{{50 – 5}}{9} = 5.\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\frac{{x – 1}}{2} = 5\\\frac{{y – 2}}{3} = 5\\\frac{{z – 3}}{4} = 5\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x – 1 = 10\\y – 2 = 15\\z – 3 = 20\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 11\\y = 17\\z = 23\end{array} \right..\end{array}\)

  `d) x/y=7/3 => x/7=y/3`

  `=(5x-2y)/(5.7-2.3)`

  `=87/29=3`

  `=> x=21; y=9`

  `e) x/19=y/21=(2x-y)/(2.19-21)=34/17`

  `=2`

  `=> x=38; z=42`

  Reply

Leave a Comment