A, x.138=2³.3² B, 231-(x-6)=1339:13

A, x.138=2³.3²
B, 231-(x-6)=1339:13

0 thoughts on “A, x.138=2³.3² B, 231-(x-6)=1339:13”

 1. A . `x . 138 = 2^3 . 3^2`

       `x . 138 = 8 . 9`

       `x . 138 = 72`

       `x = 72 : 138`

       `x = 12/23`

  B . `231 – ( x – 6 ) = 1339 : 13`

      `231 – ( x – 6 ) = 103`

      `( x – 6 ) = 231 – 103`

      `(x – 6) = 128`

     `x = 128 + 6`

     `x = 134`

  `@Chan`

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A)  x. 138    =  2³.3²

        x. 138     =  8.9

        x. 138     =  72

        x             =  72: 138

        x             =    12/23

  B)  231-(x-6)  =   1339 :13

       231-(x-6)   =     103

                x-6    =   231-103

                x-6    =    128

                x        =   128+6

                x        =      134

  @yin

  @no copy

  Reply

Leave a Comment